SINFONIA TECHNOLOGY GROUP SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND)

Information

STT ได้รับรางวัล Golden Award จากการแข่งขัน
Thailand Kaizen Award 2020 สาขา Service Kaizen

ในวันท่ี 17 ธันวาคม ค.ศ. 2020 ท่ีผ่านมา
STT ได้ส่งตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขัน "Thailand Kaizen Award 2020" ในประเภท Service Kaizen*1 (ซึ่งเป็นครั้งแรกในการเข้าร่วมประกวด) การแข่งขันครั้งน้ีจัดข้ึนโดยสมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น)
จากผลงานของ 71 ทีมที่เข้าแข่งขันในประเภทดังกล่าว ผลงานของ STT ได้รับรางวัล Golden Award ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ (มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งส้ิน 349 ทีม) วัตถุประสงค์ท่ี STT เข้าร่วมการแข่งขัน Kaizen Award ครั้งแรกนี้ คือ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรและบริษัทฯ
ในการพัฒนา ท้ังตัวบุคคลและองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
รวมถึงได้ศึกษาเรียนรู้ วิธีการพัฒนาปรับปรุงของบริษัทอื่นๆ เพื่อโอกาสในการพัฒนาและการ แข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ
เป้าหมายสําหรับปีแรกในการเข้าร่วมคือ การผลักดันกิจกรรม
ให้พนักงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการ และ เง่ือนไขการตัดสิน ในแต่ละรอบการแข่งขัน
ในการแข่งขันครั้งนี้ อันดับแรก ทีมงานได้เสนอไอเดียสําหรับการปรับปรุงงานในปัจจุบัน
จากสภาพแวดล้อม กระบวนการทํางาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ

photo
จากนั้นทีมงานได้สร้างระบบการทํางานแบบ Paperless (การลดใช้กระดาษ) ขึ้น ซึ่งส่งผลให้ปริมาณ การใช้กระดาษลดลง และลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการทํางาน
โดยกระบวนการทั้งหมดน้ีสอดคล้องกับนโยบาย Kaizen ขององค์กร
กระบวนการข้างต้นนี้ คือ รากฐานในการสร้างระบบจัดการองค์ความรู้*2 ของ STT ในอนาคต
ในการนําเสนอผลงานให้แก่คณะกรรมการ Kaizen ทีมงานได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ เนื้อหาของ กิจกรรม
ขั้นตอนของ Kaizen ผลลัพธ์ที่ได้ และข้ันตอนการปรับปรุงงานตามหลัก PDCA เป็นต้น
ในด้านการพัฒนาธุรกิจและองค์กรนั้น STT จะวางรากฐานซึ่งจะส่งผลให้พนักงานสามารถนําเสนอ ส่ิงที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างย่ังยืน
ตามหลัก "ท้าทายการคิดหาวิธีและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง" ซึ่งเป็น Sinfonia-Way ของเครือซิ นโฟเนียร์
ในปีที่ผ่านมาน้ี STT เข้าร่วมการแข่งขันเฉพาะ Kaizen award
แต่ในอนาคต STT ต้ังเป้าหมายไว้ว่า
จะเข้าร่วมการแข่งขัน 5s Award เพิ่มเติมด้วย เพื่อพัฒนาสู่ระดับต่อไป
photo
*1 สาขา Service Kaizen คือ การแข่งขันความสามารถด้านการยกระดับความรวดเร็ว ความถูก
ต้อง และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สํานักงานขาย โรงงาน และร้านตัวแทนจําหน่าย เป็นกิจกรรมการ ปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการธุรกิจ ระบบบริหารจัดการเอกสาร ISO และ IT
*2 การจัดการความรู้ (ภาษาอังกฤษ: Knowledge Management) คือ วิธีการบริหารธุรกิจเพื่อส่ง เสริมให้เกิดการแบ่งปันทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อมูลหรือความรู้ที่บริษัทมี ทักษะหรือ
ประสบการณ์ที่พนักงานแต่ละคนมี เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานท่ีมี ความสร้างสรรค์ด้วย

Copyright SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. All Rights Reserved.